Tiêu điểm

Dự thảo quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020

Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn (2011-2020) nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực trong tỉnh, tiến tới tiếp cận với trình độ trong khu vực và thế giới, đưa nhân lực trởthành lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế và ổn định xã hội.
Mục đích, yêu cầu và phạm vi quy hoạch
 Mục đích
Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn (2011-2020) nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực trong tỉnh, tiến tới tiếp cận với trình độ trong khu vực và thế giới, đưa nhân lực trởthành lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế và ổn định xã hội.
Đánh giá đầy đủ hiện trạng phát triển nhân lực về số lượng, chất lượng, trong đó xác định rõ những điểm mạnh và yếu kém so với nhu cầu phát triển. Dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng, xác định phương hướng phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn (2011-2020), đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém nhằm có được nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm nói chung và kế hoạch phát triển nhân lực nói riêng của tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện quy hoạch, triển khai xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực của tỉnh.
 Yêu cầu
- Quán triệt những nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ (2011-2020). Cụ thể hóa các mục tiêu, phương hướng và giải pháp của Chiến lược vào quy hoạch phù hợp với điều kiện và đặc điểm phát triển của tỉnh.
- Nhận thức được tầm quan trọng, nắm rõ nhu cầu nhân lực trong 10 năm tới, xác định phát triển nguồn nhân lực là động lực cho tăng trưởng kinh tế.
- Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển nhân lực, làm rõ hiện trạng, dự báo cung và cầu trong 10 năm tới để lập quy hoạch và có quy hoạch phát triển nhân lực cho từng ngành, phân ngành.
- Đề xuất định hướng giải pháp phát triển nhân lực, nhất là các giải pháp về huy động nguồn lực và bước đi tổ chức thực hiện quy hoạch. 
Những căn cứ chủ yếu xây dựng quy hoạch
- Luật Lao động được Quốc hội ban hành năm 1994.
- Luật Giáo dục được Quốc hội ban hành năm 2005.
- Luật Dạy nghề được Quốc hội ban hành năm 2006.
- Dự thảo Chiến lược phát triển nhân lực của cả nước đến năm 2020.
- Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2020.
- Chiến lược đào tạo nghề đến năm 2020.
- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII.
- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT- XH.
- Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.
- Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020.
- Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg, ngày 9/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
- Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2010-2015
 - Thông báo số 178/TB -VPCP ngày 05/7/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020 của các địa phương;
- Các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm của tỉnh giai đoạn đến năm 2020.
- Các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố giai đoạn đến năm 2020.
- Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang các năm từ 2000 đến 2010.

Tải file đính kèm:
Share
0
+1
0
Tweet
0

Tin cùng chuyên mục