Tiêu điểm

Giới thiệu hội

Danh sách hội viên Hội DNT tỉnh Bắc Giang

 Danh sách hội viên Hội DNT tỉnh Bắc Giang

Danh sách hội viên Hội DNT tỉnh Bắc Giang

Thư ngỏ gửi doanh nghiệp

 Thư ngỏ gửi doanh nghiệp

Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam (dưới đây gọi tắt  là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của doanh nghiệp trẻ cả nước.